خدمات

خدمات


 
  • طراحى و ساخت محصولات پيشرفته در حوزه مكانيك و الكترونيك
  • طراحى و پياده سازى سامانه هاى سنجش از راه دور در صنايع نفت و گاز
  • طراحى و ساخت انواع زيرسامانه ها و پردازشگر مركزى درحوزه هوافضا
  • ساخت دستگاه و تجهيزات آزمايشگاهى براى مراكز تحقيقاتى
  • تحليل كاربردى سامانه هاى مهندسى و بهينه سازى آن ها
  • مدل سازى و شبيه سازى پيشرفته انواع سامانه هاى مهندسى
  • توليد نرم افزار و سخت افزارهاى كاربردى مرتبط