انرژی های تجدیدپذیر


 

نیازهای انرژی جهان روزبه‌روز در حال افزایش است. استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر یکی از راهکاری اساسی در تامین انرژی جهان امروز است. اغلب کشور های جهان با توجه به افزایش قیمت سوخت های فسیلی و مشکلات تامین پایدار انرژی ، در این بخش سرمایه گذاری کافی کرده اند. با توجه به گستردگی موجود در این بخش، انتخاب سیستم مناسب برای مکان های مختلف، بررسی امکان پذیری آن و همچنین طراحی و اجرای این سیستم ها نیازمند بررسی های علمی و دقیق دارد.

در زیر به صورت تیتروار توانمندی ها و خدمات گروه انرژی شرکت آورده می شود :

  • امکان سنجی استفاده از انرژی تجدید پذیر برای سازمان ها ، ارگان ها و سایر متقاضیان
  • ارائه راهکار برای پیاده سازی سامانه های انرژی تجدید پذیر
  • طراحی سیستم های استحصال انرژی تجدید پذیر
  • ساخت سیستم های انرژی تجدید پذیر
  • پیاده سازی و اجرای سیستم های انرژی تجدید پذیر


energy@fanavaran-sharif.ir