طراحی وساخت سامانه‌های مکاترونیکی 

پهپاد عمود پرواز

ربات زیر سطحی(زیر دریایی)

تست استند آزمایشگاهی و صنعتی